ANBI

Stichting Woordnacht – ANBI

RSIN
855379686

KVK
63740907

IBAN
NL20ABNA0434756431

BTW
NL8553 79 686 B01

ANBI
Status is aangewezen

Evaluatie 2016: klik hier.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Woordnacht bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Voorzitter: dhr. H.G. (Hans) Walgenbach
Secretaris: mw. A.C. (Anja) de Jong
Penningmeester: dhr. J.E. (Jacques) van Heijningen

Missie, visie en doelstellingen

1.1 Ontstaansgeschiedenis
Woordnacht is een nieuw literair festival, ontstaan op gezamenlijk initiatief van de taal- en letterinstellingen in Rotterdam. In mei 2014 vond de piloteditie van Woordnacht plaats gedurende één avond  langs  de zogeheten Literaire As, de singelroute vanaf het Centraal Station Rotterdam. Zowel gevestigde instellingen als jonge initiatieven werkten hier met veel elan aan mee evenals ruim honderd auteurs, waaronder diverse landelijk bekende schrijvers en dichters. De enthousiaste respons van de bezoekers bevestigde dat het bundelen van krachten tot vruchtbaar resultaat kan leiden. Deze pilot bevestigde tevens dat er reële behoefte bestaat aan een nieuw literair festival in Rotterdam. Dit steunt de ambitie om jaarlijks een nieuwe editie van Woordnacht te organiseren. De festivalformule wordt in de komende jaren verder ontwikkeld. Zo wordt de programmering vanaf 2017 uitgebreid naar twee dagen met beperkte programmering en podia op de eerste dag. Daarnaast zullen kleinschalige activiteiten worden gerealiseerd gedurende een jaar in de aanloop naar het festival toe in oktober.


1.2 Missie
Woordnacht wil de belangstelling voor Nederlandstalige literatuur vergroten en maakt daarbij gebruik van het huidige vitale Rotterdamse letterenklimaat door naar vruchtbare samenwerking te streven. Om de belangstelling te vergroten speelt Woordnacht niet in op al bestaand leesgedrag, maar richt zich juist op het uitdagen van publiek,  zoals literatuur behoort te doen en het aanzetten tot discours. Een festival met diverse landelijke auteurs biedt hiervoor bij uitstek de dynamische arena. Woordnacht laat zien dat poëzie en proza levende tradities zijn, die jong en oud, lezers en potentiële lezers, kenners en geïnteresseerden kunnen delen en beleven.


1.3 Visie
We leven in een tijd waarin het traditionele leesgedrag sterk verandert en de betekenis van literatuur minder wordt gezien. Jongeren lezen eenzijdiger en beschikken over weinig literaire context. Het digitale tijdperk biedt immers diverse vluchtige alternatieven. Maar de onbegrensde informatiestromen, versplinterende kennis, tijdsdruk en afnemend concentratievermogen zijn eveneens bepalend voor het leesgedrag van volwassenen en ouderen. Woordnacht wil hier een tegenwicht aan bieden door literatuur in zijn veelzijdigheid op een speelse, prikkelende en vooral kritische wijze onder de aandacht van bezoekers te brengen en hen zo te stimuleren tot het (her)ontdekken van lezen en literatuur. Hiertoe wordt het publiek handvatten geboden door literatuur te presenteren in combinatie met andere kunstdisciplines en door de mogelijkheid tot interactie met auteurs te realiseren.


1.4 Strategie /artistieke visie
Vanuit deze visie streeft Woordnacht in de programmering naar verdieping en naar experiment. Dit wordt gerealiseerd via inter- en multidisciplinaire kruisbestuivingen en het creëren van interactie tussen auteurs en het publiek. De huidige stand van zaken in de Nederlandse letteren vormt het kader van de programmering.

Tot het aanbod van Woordnacht behoren grote namen, maar evengoed ligt de focus op debutanten, jong talent, auteurs die al lang niet meer hebben gepubliceerd en op het werk van recent overleden schrijvers en dichters; allen professionals. Met dit brede scala wordt in de eerste plaats inhoudelijke meerwaarde gewaarborgd. Daarnaast promoot het festival de eigenzinnigheid van literatuur. De programmering vindt plaats in de vorm van performances, lezingen, talkshows, tweegesprekken, boekbesprekingen, dichterestafettes, masterclasses, literaire wandelingen en exposities.

Inhoudelijk dient de programmering visies te bieden op het werk van auteurs en literaire ontwikkelingen. Zo gelden als gesprekskaders actualiteit, de betekenis van auteurs, literaire trends en ontwikkelingen. Dit naast de persoonlijke visies en verhalen die aan bod zullen komen middels individuele gesprekken, interactie met publiek, kleinschalige performances en uitwisseling tussen literatoren. Hierbij streeft Woordnacht zowel naar attractiviteit als naar uitdaging en vernieuwing voor het publiek.

.

1.5 Doelstellingen
Vanuit bovengenoemde visie heeft Woordnacht de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het presenteren van een kwalitatief hoogwaardig, divers en actueel literair programma.
  • Een afgewogen balans tussen aanstormend talent en gevestigde namen uit de Nederlandse literaire sector.
  • Discours aanjagen over de ontwikkelingen van de Nederlandse en Nederlandstalige literatuur en de positie van literatuur in een tijdsbestek van snelle veranderingen.
  • Het publiek kennis laten nemen van nieuwe en vernieuwende initiatieven die op een andere wijze verbindingen maken met taal en literatuur.  

Inzage

Het projectplan Festival Woordnacht 2018 en financiële verslagen kunnen worden aangevraagd door een email te zenden aan relatiebeheer@woordnacht.nl